1 2 3

НачалоЗА НАС


ТП“ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО СИМИТЛИ” НА “ЮЗДП” ДП ГР.БЛАГОЕВГРАД

ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли” е получило името си от град Симитли, който е най-голямото селище и негово седалище. В административно - териториално отношение се числи към Югозападно държавно предприятие гр. Благоевград. Съседните стопанства са както следва: на северозапад и север – ТП „ДГС Благоевград”; на изток – ТП „ДГС Разлог”; на юг – ТП „ДГС Кресна”. От югозапад и запад горското стопанство граничи с Република Македония.

Територията на ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли” е разположена върху части от планините – Рила, Пирин, Малешевска и Влахина. Релефът е подчертано планински, като преобладават стръмни терени – 70.7 % от  дървопроизводителната площ. Като цяло превишенията на територията на ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли” са големи. Най – високата надморска височина до която достига горският фонд в района на стопанството е  2100м. н.в. (подотдел 426 „з”) намиращ се под връх „Пирин” – 2546 м.н.в. В района на Рила горският фонд достига до 1750 м.н.в. (подотдел 277 „м”) в местността „Вировете” – 1763 м.н.в. Западно от р. Струма достига до 1650 м.н.в. (подотдел 19 „е”) под връх Кадиица – 1924 м.н.в.

Най – ниската точка се намира по поречието на река Струма, там където тя напуска територията на ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли” – 200 м.н.в. (подотдел 206 „г”).

Превишението между най – ниската и най – високата точка е 1900 метра и това създава условия за сравнително голямо разнообразие в горскорастително райониране на стопанството.

Общата площ на ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли” е 35070.7 ха. Разпрделението й е както следва:

-          Гори и земи държавна собственост – 30715.7 ха. – 87.6 %

-          Гори и земи общинска собственост – 90.8 ха. – 0.2 %

-          Гори и земи частна собственост – 1700.8 ха. – 4.9 %

-          Гори и земи временно стопанисвани от Общината – 2563.4 ха. – 7.3 %

Лесистостта на стопанството е 93.7 %.

            ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли” се отличава с голямо почвено разнообразие. Срещат се четири основни почвени типа – планинско–горски тъмноцветни, кафяви горски, канелени горски и алувиални почви.

Климатът има решаващо значение за формирането на отделните типове горски месторастения и за горскорастителното райониране.

Според „Климатичните райони на България и техния климат” – 1963г.от Л.Събев и Св.Станев, територията на ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли” спада към Континентално–Средиземноморската област – Южнобългарска климатична подобласт. В зависимост от значителните различия, които се проявяват в комплекса от физикогеографски условия, имащи значение за климата на ТП „Държавно Горско Стопанство Симитли”, частите с различна надморска височина са отнесени към следните климатични райони:

1.Петричко – Сандански климатичен район (до 300 м.н.в.);

2.Малешевско – Перички нископланински климатичен район (301 – 1000 м.н.в.)

3.Планински климатичен район:

            а) среднопланинска част (1001 – 2000 м.н.в.)

            б) вископланинска част (над 2000 м.н.в.)