1 2 3

Наредби

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА КОНТРОЛА И ОПАЗВАНЕТО НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
14. НАРЕДБА № 2 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ И ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ, ЗАЩИТНИ И СТОПАНСКИ ГОРИ И НА ГОРИ В ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ, ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ НА СЪЗДАДЕНИТЕ КУЛТУРИ, ТЯХНОТО ОТ
НАРЕДБА № 2 ОТ 30 ЯНУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА, НАЧИНИТЕ И РЕДА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
НАРЕДБА № 3 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВИДА, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ,
НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ
НАРЕДБА № 4 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2013 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ СРЕЩУ ЕРОЗИЯ И ПОРОИ И СТРОЕЖ НА УКРЕПИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
НАРЕДБА № 5 ОТ 31 ЮЛИ 2014 Г. ЗА СТРОИТЕЛСТВОТО В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ БЕЗ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО ИМ
НАРЕДБА № 8 ОТ 5 АВГУСТ 2011 Г. ЗА СЕЧИТЕ В ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 8 ОТ 11 МАЙ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ ПОЖАРИ
НАРЕДБА № 12 ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ЗАЩИТА НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ ОТ БОЛЕСТИ, ВРЕДИТЕЛИ И ДРУГИ ПОВРЕДИ
НАРЕДБА № 18. ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
НАРЕДБА № 21 ОТ 12 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОДОБРЯВАНЕ
НАРЕДБА ЗА ОЦЕНКА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ В ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ