1 2 3

НачалоТП „Държавно горско стопанство Симитли”


НОВИНИ

ОБЯВЛЕНИЕ
07/06/2021
по реда на чл. 71, ал.12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти


ОБЯВЛЕНИЕ
04/01/2021
На основание чл. 112, ал. 1, т. 2 от Закона за горите, чл. 4, ал. 1, във вр. с чл. 2, т. 2, чл. 71, ал. 12 от Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТ) и писмо за съгласуване на продажбата вх. ЕО-00-534/19.06.2020г. на ЮЗДП във вр. Писмо рег.инд.№70-2606/19.06.2020г. на МЗХГ


ОБЯВЛЕНИЕ
22/10/2020
ТП ДГС Симитли уведомява всички че предоставя за продажба налична добита дървесина от временен горски склад