1 2 3

НачалоНовиниПОКАНА

ПОКАНА


02/09/2019

 

Покана

за провеждане на обществено обсъждане

 

Инвеститорът: Регионална Дирекция по горите Благоевград и ЮЗДП Благоевград.

На основание чл. 37, ал. 4 във връзка с чл. 37, ал. 5, и чл.90, ал. 2 от Наредба № 18 от 07 октомври 2015 година за инвентаризация и планиране в горските територии (ДВ, бр. 82 от 23.10.2015 г.) УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана среща за обществено обсъждане на:
Извършената инвентаризация на горските територии, изработените горскостопански карти, план за ловностопанските дейности и дейностите по опазване на горските територии от пожари, както и за изработеният горскостопански план за горските територии - държавна собственост в района на дейност на ТП ДГС Симитли:


Срещата ще се проведе на 24.09.2019 г., от 11.00 часа, в сградата на ТП ДГС Симитли.
Материалите са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 13,00 до 16,00 часа в сградата на ТП ДГС Симитли, адрес гр. Симитли, ул. Г. Димитров №23 за периода от 02.09.2019 г. до 23.09.2019 г.

Писмени становища по изготвената инвентаризация и планове се приемат на адрес гр. Симитли, ул. Г. Димитров №23 в срок до 24.09.2019 г.


инж. Георги Янкулов
Директор на РДГ Благоевград

инж. Дамян Дамянов
Директор на ЮЗДП Благоевград